Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι η διαμεσολάβηση?

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπου δύο η περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου, αμερόληπτου και ανεξάρτητου προσώπου, του Διαμεσολαβητή.  Αποτελεί διαρθρωμένη διαδικασία και είναι απολύτως εμπιστευτική.

Γιατί να επιλέξω τη διαμεσολάβηση?

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαμεσολάβηση είναι τα εξής:

  • Ταχύτητα στην επίλυση της διαφοράς. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται σε μερικές ώρες ή μέρες. Αντίθετα, στην περίπτωση δικαστικής διαμάχης, η διαδικασία δύναται να κρατήσει αρκετά χρόνια.
  • Χαμηλότερο κόστος από μία αντιδικία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή, εφόσον δεν συμφωνηθεί άλλως, βαρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη κατ΄ισομοιρία.
  • Πλήρης εμπιστευτικότητα καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και κατόπιν αυτής. Ως εκ τούτου διαφυλάττονται πληροφορίες και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των διαδίκων.  Όσα επίσης διαμειφθούν κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που οι διάδικοι αποφασίσουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση δεν δύναται να εξεταστούν ως μάρτυρες.
  • Επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικού αποτελέσματος. Τα μέρη διαμορφώνουν τα ίδια τη συμφωνία που επιθυμούν και δεν την αναθέτουν σε έναν τρίτο, τον δικαστή, ο οποίος θα βγάλει μια απόφαση που δεν θα εξυπηρετεί ίσως κανένα από τα μέρη και η οποία εάν προσβληθεί με ένδικα μέσα, θα αυξήσει τα έξοδα και το χρόνο μέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.
  • Διαφύλαξη των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Είναι γνωστό ότι μια δικαστική διαμάχη είναι μια αρκετά ψυχοφθόρα διαδικασία και διαταράσσει τις σχέσεις μεταξύ των αντιδίκων.  Εάν εντούτοις τα μέρη διαμορφώσουν μια συμφωνία με την οποία μπορούν να ζήσουν, τότε και ικανοποιημένα θα είναι από αυτή και οι σχέσεις τους δεν θα διαταραχθούν.
  • Εκτελεστότητα της συμφωνίας. Κάθε μέρος δύναται να καταθέσει το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας οποτεδήποτε στη γραμματεία του καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου, πράξη με την οποία το πρακτικό διαμεσολάβησης αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου.
Ποιος ο ρόλος του Διαμεσολαβητή?

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τους διαδίκους, ουδέτερο, ανεξάρτητο, αμερόληπτο και κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από τα μέρη ή τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους.  Ο ρόλος του είναι να φροντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη του τα δεδομένα εκάστοτε υπόθεσης, να κατευθύνει τη συζήτηση και να διευκρινίζει τα θέματα.  Δεν είναι δικαστής και δεν ακολουθεί αποδεικτική διαδικασία, δεν κρίνει, δεν εκφέρει άποψη ούτε επιβάλλει οποιαδήποτε απόφαση.  Επιδιώκει να κάνει ερωτήσεις προς τους διαδίκους ώστε να εξελίξει τη διαδικασία και επιβάλλεται να διερευνήσει πόσο ρεαλιστικές είναι οι προσφορές, προτάσεις και παραχωρήσεις κάθε πλευράς.  Ενεργεί με βάση την αμεροληψία έναντι των μερών και μεριμνά για την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των μερών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης.  Παράλληλα διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη έχουν επαρκή δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία και τηρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες, οι οποίες έχουν προκύψει εκ της διαμεσολάβησης ή σε σχέση με αυτή, τόσο προς τρίτους όσο και από τον ένα διάδικο στον άλλο.  Κάθε πληροφορία που κοινολογείται στον διαμεσολαβητή από ένα μέρος δεν επιτρέπεται να κοινολογείται στα άλλα μέρη, εκτός εάν παρέχεται η σχετική συγκατάθεση.

Ποιες υποθέσεις υπάγονται σε διαμεσολάβηση?

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Δύναται επίσης τα μέρη να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μέσω της δικαστικής οδού.  Από τις 15 Ιανουαρίου 2020 για οικογενειακές διαφορές και από τις 15 Μαρτίου 2020 για λοιπές διαφορές  η προσφυγή σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης καθίσταται υποχρεωτική βάσει του άρθρου 6 του ν. 4640/2019 για τις κατηγορίες που προβλέπονται σε αυτό.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση?

Στις 30 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση. Σκοπός του νόμου είναι η ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εθνικού η διασυνοριακού χαρακτήρα. Για να δείτε το νόμο πατήστε εδώ.

Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία?

ΒΗΜΑ 1: Το επισπεύδον μέρος, δηλαδή αυτός που ασκεί την αγωγή απευθύνεται σε ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή. Κατόπιν ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με το άλλο μέρος για να λάβει την έγκρισή του ως προς το πρόσωπό του. Επίσης τα μέρη μπορούν κατευθείαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να ορίσουν διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής. Αν δεν μπορούν τα μέρη να συμφωνήσουν για διαμεσολαβητή τότε διορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

ΒΗΜΑ 2: Το επισπεύδον μέρος υποβάλει στον διαμεσολαβητή, που τελικά επέλεξαν τα μέρη, αίτημα προσφυγής στη διαμεσολάβηση στέλνοντας έντυπο που θα βρείτε παρακάτω με συμπληρωμένα υποχρεωτικά ορισμένα απαραίτητα στοιχεία. Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με τα μέρη για να βρεθεί ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής διαμεσολάβησης. Όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει το αργότερο 5 ημέρες πριν την υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Πρακτικά όλες οι επικοινωνίες είναι ευκολότερο να γίνονται ηλεκτρονικά. Αν το άλλο μέρος δεν προσέλθει στην υποχρεωτική συνεδρία το δικαστήριο που θα γίνει μπορεί να  του επιδικάσει χρηματική ποινή.

ΒΗΜΑ 3:  Η ημέρα υποχρεωτικής συνεδρίας γίνεται στον τόπο και χρόνο που έχουν αποφασίσει τα μέρη αλλά οπωσδήποτε μέσα σε 20 ημέρες από το αίτημα προς το διαμεσολαβητή που έγινε στο προηγούμενο βήμα. Υποχρεωτικά στη συνεδρία αυτή τα μέρη  παρίστανται με δικηγόρο του οποίου η αμοιβή αποφασίζεται ελεύθερα. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή στη συνεδρία αυτή  είναι 50 ευρώ που καταβάλλεται εξ ημισίας από τα μέρη.

ΒΗΜΑ 4: Όταν τελειώσει η υποχρεωτική συνεδρία τότε αν τα μέρη δεν επιθυμούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη διαμεσολάβηση υπογράφουν  σχετικό πρακτικό που κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις στο δικαστήριο που ακολουθεί εφ όσον  είναι προφανές ότι επιθυμούν αντιδικία. Προσοχή αν δεν προσκομιστεί το πρακτικό η συζήτηση της αγωγής είναι  απαράδεκτη. Η όλη αυτή διαδικασία γίνεται είτε πριν την άσκηση της αγωγής ή και μετά την άσκηση αλλά όλα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη συζήτηση της αγωγής.

ΒΗΜΑ 5: Αν τα μέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν με τη διαμεσολάβηση και να επιλύσουν τη διαφορά τους με αυτήν και όχι δικαστικά τότε συντάσσεται έγγραφο υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και μέσα σε 40 ημέρες πρέπει να γίνει η  διαμεσολάβηση που διαρκεί πολλές ώρες, τα μέρη παρίστανται με δικηγόρο και ο διαμεσολαβητής με εμπιστευτικό, ουδέτερο, και αμερόληπτο τρόπο  διευκολύνει τα μέρη να επικοινωνήσουν και να δουν τα αληθινά τους συμφέροντα.

Πώς θα επικυρώνεται η συμφωνία?

Από τη στιγμή που τα μέρη έρθουν σε συμφωνία, θα υπογράψουν το σχετικό πρακτικό διαμεσολάβησης και μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίησή της. Το πρακτικό διαμεσολάβησης δύναται να καταστεί εκτελεστός τίτλος, σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 907 Κ.Πολ.Δ., εφόσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης, κατόπιν κατάθεσής του στη γραμματεία του καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Χρειάζομαι σφραγίδα της Χάγης - Apostille?

Η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου και βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο, ώστε τα έγγραφα να καταστούν έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα στον οποίο θα καταθέσετε τα έγγραφα για να επιβεβαιώσετε εάν πρέπει τα έγγραφά σας να έχουν τη σφραγίδα της Χάγης. Εάν πράγματι χρειάζεται, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα έγγραφα που θέλετε να μεταφράσετε αφότου λάβετε τη σφραγίδα της Χάγης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης, μπορείτε να απευθυνθείτε στις κατά τόπους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών όπου έχουν εκδοθεί τα έγγραφά σας.

Request a call back

Our experts are highly experienced in the fields of mediation, banking and properties and will help you find solutions in any of your problems.